Sıkça Sorulan Sorular

Ağ üzerinde mal veya hizmet satışına yönelik sözleşme yapılmasını veya sipariş verilmesini sağlayan elektronik ticaret hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar, faaliyete başlamadan önce ETBİS’e kayıt yaptırmak zorundadır. 20) Aynı işletme adına birden fazla e-ticaret sitesi kaydedebilir miyim? Tacirler için MERSİS’de, esnaf ve sanatkârlar için ESBİS’de bulunan yetkili temsilcileri tarafından aynı işletme adına birden fazla e-ticaret sitesi kaydedilebilmektedir. 21) ETBİS’te alt yapı sağlayıcı listesinde alt yapı sağlayıcımızın bilgisi yok ne yapabiliriz? Çağrı merkezimizi arayarak altyapı sağlayıcınızın ismini Bakanlığımıza bildirmeniz halinde işletme adı Sisteme en kısa sürede eklenecektir. 22) Sanal pos altyapısı sağlıyoruz ETBİS’e kaydolmamız gerekiyor mu? ETBİS’e ilişkin yapılan düzenleme, ağ üzerinde mal veya hizmet satışına yönelik sözleşme yapılmasını veya sipariş verilmesini sağlayan elektronik ticaret hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları kapsamaktadır.

Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır. İşbu Sözleşme’nin bir maddesinin, alt maddesinin veya hükmünün uygulanamaz veya geçersiz oluşu, Sözleşme’nin diğer madde, alt madde veya hükümlerinin uygulanabilirliğini veya geçerliliğini etkilemeyecektir. MÜŞTERİ’nin veritabanı barındırma Hizmeti satın alması durumunda, MÜŞTERİ ilgili yazılımı kurmak ve yapılandırmak için kendisine ait sunuculara giriş yapması için İSİMTESCİL’e gerekli yetkiyi vermektedir. Kullanımın azaltılmasına yardımcı olmak adına html’ye (php ve shtml gibi) server-side kod kullandırmayınız. Https protokolünü gerekmedikçe kullanmayın; şifreleme ve şifre çözme iletişimi CPU’yu şifresiz iletişimden çok daha fazla meşgul eder. X.FTP alanlarında çalıştırılabilir dosya upload’ına izin verilmez. V. Hosting sunucularında Cpu – Ram gibi sistem kaynakları paylaşımlıdır. Sistem Kaynaklarının %20 ya da fazlasını, 90 saniyeden uzun süre tüketen web bahsegel giriş güncel otomatik olarak askıya alınmaktadır.

 • Maddesi altında; ticareti, sanatı, ilmi, dini geliştirmek, hayır işleri ve benzeri faydalı gayelerle, önceden K.K.T.C. Bakanlar Kurulu’ndan özel izin alarak, isminin sonuna “Limited” sözcüğü konulmaksızın tescil ettirilen şirketlerdir.
 • (bundan sonra “İsimtescil” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.
 • Bu oyunları oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.
 • Ödeme müşteri tarafından Kredi Kartı, Banka Havale / EFT, PayPal ve Krediliyöntemleri ile yapılabilmektedir.

Bu kapsamda Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a göre izinsiz şekilde bahis veya oyun sitesi faaliyeti yürütmenin cezası 3 ila 4 yıl hapis cezasından başlamaktadır. Yasadışı bahis suçları ve cezaları bir kenara, ayrıca mevzuatımıza göre “kumar oynatmak için yer ve imkan sağlamak” TCK madde 228 kapsamında suç teşkil etmektedir. Ancak kumar oynamak TCK’ya göre “suç” dahi değildir ve “kabahat” niteliğinde nispeten hafif bir eylemdir. Kumar oynama kabahatinin cezası ise sadece 100 TL (2020 yılından itibaren 1.000 TL) para cezasıdır. Tarafların işbu sözleşmede belirtilen şartları ihlal etmesi halinde durum karşı tarafa derhal yazılı olarak bildirilir; söz konusu yazılı bildirimden itibaren 7 gün içerisinde sözleşmeye aykırılığın giderilmemesi halinde ilgili taraf başkaca bir ihtara veya bildirime hacet kalmaksızın sözleşmeyi feshedebilir. 2.2.Bu Sözleşmeyi elektronik olarak kabul etmeniz, bu Sözleşmeyi ve beraberinde işbu Sözleşmeye referans olarak ilave edilmiş olan isimli web adresinde yer alan kurumsal politikaları ve/veya sözleşmeleri okuduğunuz, anladığınız, mutabık olduğunuz ve bu Sözleşme hükümlerinin tarafınız için bağlayıcı olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Eğer ikramiyenin kazananı bir jüri tarafından veya herhangi bir kura mekanizması olmaksızın belirlenen skor sistemine göre belirleniyorsa, böyle bir ikramiye yönetmelik kapsamında düzenlenen yarışma sayılabilir. Maddesinin ç fıkrası katılımcılardan herhangi bir bedel talep edilmemesi ve bir mal veya hizmetin pazarlama veya satışı amacına yönelik olmaması kaydıyla bu Yönetmeliğin yarışma olarak tanımladığı düzenlemelerin Yönetmelik kapsamına girmediğini düzenlemektedir. Bu düzenleme ile uyumlu olarak, yönetmeliğin kapsamında MPİ yetkisine girmeyen bir yarışmanın söz konusu olması için, belirli ve bir mal veya hizmetin pazarlama veya satışı amacına yönelik olmamalı ve herkes yarışmaya katılma konusunda eşit fırsata sahip olmalıdır.

Dolayısıyla yabancılık unsuru olması halinde taraflar uygulanacak hukuku seçebilecektir. İş sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamışsa işçinin yıllık ücretli izine hak kazanabilmesi için işyerinde ya da aynı işverenin değişik işyerlerinde en az 1 yıl çalışmış olması gerekir. İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresi yeniden işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş süre de hesaba katılır. Milletler Arası Tahkim Kanunu uyarınca, iptal davası, otuz gün içinde açılabilir. Bu süre, hakem kararının veya düzeltme, yorum ya da tamamlama kararının taraflara bildirildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. İptal davasının açılması, kendiliğinden hakem kararının icrasını durdurur. Milletler Arası Tahkim Kanunu uyarınca tahkim anlaşması, tarafların, sözleşmeden kaynaklansın veya kaynaklanmasın aralarında mevcut bir hukukî ilişkiden doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların tümünün veya bazılarının tahkim yoluyla çözülmesi konusunda yaptıkları anlaşmadır. Geçerlilik şartı olarak, taraflarca yapılacak tahkim anlaşması ya da şartının yazılı şekilde yapılması, açık olması ve taraf iradesini anlaşılır bir biçimde yansıtması gerekmektedir.

Tescil yenileme harcının, zamanında ödenmemesi halinde, fazladan harç ödemek zorunluluğu hasıl olmakta, hatta tescil tamamen zaman aşımına uğrayabilmektedir. Bu nedenle, tescil yenileme harcı; dolmakta olan tescil müddetinin (daha erken olmamak üzere) son üç ayı içinde ödenmelidir. •K.K.T.C.’de tescil edilen marka sadece K.K.T.C.’de geçerlidir. Müracaat harcı Türk asıllı müracaatçı firmalar için K.K.T.C. damga pulu veya K.K.T.C. Bankalar Yasası çerçevesinde faaliyet gösteren; ‘’ Ticaret Markaları Mukayyidi’’ lehine keşide edilmiş ₺ (T.L. Türk Lirası) Banka çeki kabul edilmektedir. Yabancı asıllı müracaatçı firmalar için ise, K.K.T.C. Bankalar Yasası çerçevesinde faaliyet gösteren; ‘’TheRegistrar of Trade Marks’’ lehine keşide edilmiş $ (U.S.Dolar) Banka çeki kabul edilmektedir. İpotekler ve rehin akitleri sicili ise her şirket kayıtlı yazıhanesinde şirketin varlıklarını etkileyen ipoteklere ve rehin akitlerine ait ayrıntıları kaydedeceği bir sicil tutmakla yükümlü olduğu sicile denir. Tescil için önce  İSİM YOKLAMASI FORMU yaptırılır; bundan sonra temin edilecek  T.U.1 formu usulüne gör doldurulup Şirketler Mukayyitliğine dosyalatılmak suretiyle müracaat edilir.

MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’yi imzalamakla, elektronik posta haberleşmesinde, web yayınlarında ve bu aboneliğe ilişkin her türlü işlemde T.C. Yasalarına, kanun hükmünde kararnamelerine, tüzük ve yönetmeliklerine ve genel ahlak ve adaba aykırı davranmamayı, kendisine veya MÜŞTERİ’lerine ait web sayfalarının, FTP ve diğer Internet servislerinin içeriğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. İsimtescil Group Şirketi olan FBS Inc. üzerindeki tüm kayıtlı domainlerin yenileme işlemleriile birlikte domain yeni kayıt ve transfer işlemleri ICANN akredite politikalarını gözetenİsimtescil Bilişim A.Ş. Müşteri, Registrar(Kayıt Firması) değişikliği ile ilgili yapılacak olan bildirim ve sipariş sayfasındaki sözleşmekapsamında yapacak olduğu domain yeni kayıt, yenileme ve transfer işlemlerinin İsimtescilBilişim A.Ş. Üzerinden yapıldığını bildiğini, söz konusu alan adlarının FBS Inc.’denİsimtescil’e devri işlemlerine herhangi bir itirazının olmadığın beyan ve kabul etmektedir. Taraflar’ın, işbu Sözleşme kapsamında öğrendikleri her türlü bilgi ve belge sır olarak kabul edilir. Taraflar, Sözleşme çerçevesindeki hiçbir bilgiyi üçüncü şahıslar ile paylaşamaz. İşbu Sözleşme kapsamında hizmetin gereği olarak elde ettiği tüm bilgileri, Basın Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Haksız Rekabet Hukuku hükümleri ve ilgili tüm mevzuat gereğince, aslen kamu yararına faaliyet gösteren İSİMTESCİL’in şeref ve haysiyetini veyahut manevi haklarını ihlal edebilecek, bu manada 3. Kişilerin haksız rekabetine konu teşkil edebilecek her türlü muhtemel olumsuz tutum ve davranışlardan imtina etmeyi, telif ve patent haklarını korumayı, bu yükümlülüğe aykırı davranması halinde İSİMTESCİL’ in uğradığı ve/veya uğrayabileceği her türlü zararı itiraz etmeksizin tazmin etmekle yükümlü olacağını kabul ve taahhüt eder.

Mesleki Eğitim Merkezinde Pazar Hariç Haftanın Her Günü Eğitim Yapıldığından Çırağın Okula Devam Edeceği Gün İşyeri Sahibine Ve Çırağa Bildirilecektir. -Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine Kaydı Yapılan Çırakların Ssk Kartları En Geç 2 Ay İçinde Kendisine Veya İşyeri Yetkilisine Teslim Edilir. Bu İki Ay İçinde Çırak Sosyal Sigortalar Kurumu’nun Tüm Sağlık Hizmetlerinden Faydalanabilir. -Doldurduğunuz Çıraklık Sözleşmesini Bağlı Bulunduğunuz Oda Veya Derneğe Göndererek 4 Nüsha Olan Sözleşmeyi Onaylatınız Ve Çırağınıza Sicil Numarası Alınız. Oda Veya Dernekten Sicil Numarası Aldığınız Sözleşmeleri Mesleki Eğitim Merkezine Çırağınız Ve İşyerinin Bir Yetkilisi Veya Velisi İle Gönderiniz. -Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Sözleşmeleri Onaylayarak Gereken Belgeleri Kendisi Alacak, Sözleşmelerden Birini Çırağa, Diğerini İşyerine, Diğerini De İlgili Oda Veya Derneğe Gönderecektir. Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Tarafından Onaylanmış Sözleşme Elinize Geçince, Çırağınız Tüm Yasal İşlemlerini Tamamlamış Ve Sigorta Primlerinin Bakanlıkça Ödenmesine Başlanmış Olacaktır.

Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, yolsuzluk faaliyetlerinin önlenmesi adına kamu görevlileri için zorunlu önlemler öngörmektedir. T.C. Hazine Müsteşarlığı – Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Türkiye’de gerçekleştirilen sigorta ve reasürans faaliyetlerini düzenleyip, denetlemekle görevlidir. Yabancı yatırımların kamu yararı gerektirmedikçe ve karşılıkları ödenmedikçe kamulaştırılamayacağı veya devletleştirilemeyeceği de DYYK m. Bahçeşehir Üniversitesi’nde Dijital ve Sosyal Medya Pazarlama Yönetimi Eğitimi, Ankara Üniversitesi Bankacılık ve Ticaret Hukuku Enstitüsü’nde hukuk çevirisi eğitimi almıştır. (4) Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Böylece Resmi Kabz Memuru ve Mukayyit tasfiye amaçları için Resmi Kabz Memuru olur. 2-   Tasfiye prosödürünün  sırasıyla nasıl yapıldığını aşağıda maddeler halinde pratik olarak belirtilmiştir. Ürün veya ürünün kaynaklandığı coğrafi yöre ile ilgili kamu kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları. Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibarıyla kökeninin bulunduğu bir bölge, coğrafi sınırları belirlenmiş özel bir yöre veya istisnai durumlarda bir ülke adı ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren menşe adı veya mahreç işaretini anlatır. K.K.T.C.’de tescil edilen coğrafi işaret sadece K.K.T.C.’de geçerlidir.

Danh sách sản phẩm
Đóng

Hill Absinth

 • SUICIDE SUPER STRONG CANNABIS
  In Stock
 • SUICIDE SUPER STRONG
  In Stock
 • SUICIDE GOTHIC
  Out of stock
 • SUICIDE RED CHILI
  In Stock
 • SUICIDE CLASSIC
  In Stock
 • HILL’S ABSINTH VERTE
  Out of stock
 • HILL’S ABSINTH
  Out of stock

Euphoria Absinth

 • EUPHORIA ORIGINAL
  In Stock
 • EUPHORIA BLACK
  In Stock
 • EUPHORIA CANNABIS
  Out of stock
 • EUPHORIA 80
  In Stock

Other absinth

 • ABSINTHIUM BOHEMICUM
  In Stock

Accessories

 • ABSINTH SPOON
  Out of stock

đăng ký

nhận tin

  * Chúng tôi không cung cấp sản phẩm cho người chưa đủ 18 tuổi