Absinthe Xuất xứ Châu Âu

Absinthe Xuất xứ Châu Âu

THINK DIFFERENT, THINK ARTIST

Áp Xanh Việt Nam VS Absinthe Châu Âu

Rượu Áp Xanh (Ấp Sanh, Absinthe) hàng Việt Nam cũng có, nhưng khác hoàn toàn với rượu Absinthe Châu Âu. Điều này dễ gây hiểu nhầm cho mọi người và hôm nay mình xin chỉ cho mọi người đôi chút khác nhau về nó.

Trả lời